ඇල්බෙන්ඩසෝල් මුඛ අත්හිටුවීම

  • Albendazole Oral Suspension

    ඇල්බෙන්ඩසෝල් මුඛ අත්හිටුවීම

    ඇල්බෙන්ඩසෝල් වාචික අත්හිටුවීමේ සංයුතිය: මිලි ලීටරයකට අඩංගු වේ: ඇල්බෙන්ඩසෝල් ………………… .25mg ද්‍රාවණ දැන්වීම ………………… ..1 මිලි විස්තරය: ඇල්බෙන්ඩසෝල් යනු කෘතිම ඇන්තල්මින්ටික් වන අතර එය බෙන්සිමයිඩසෝල්-ව්‍යුත්පන්නයන් සමූහයට අයත් වේ. පුළුල් පරාසයක පණුවන්ට එරෙහිව ක්‍රියා කිරීම සහ ඉහළ මාත්‍රාවකින් අක්මාව නළයේ වැඩිහිටි අවධීන්ට එරෙහිව ක්‍රියා කිරීම. දර්ශක: පැටවුන්, ගවයන්, එළුවන් සහ බැටළුවන් වැනි පණුවන්ට ප්‍රතිකාර කිරීම