ඇමොක්සිසිලින් එන්නත් කිරීම

  • Amoxicillin Injection

    ඇමොක්සිසිලින් එන්නත් කිරීම

    ඇමොක්සිසිලින් එන්නත් සංයුතිය: සෑම මිලි ලීටරයකම අඩංගු වන්නේ: ඇමොක්සිසිලින් ……………………… 150mg එක්සයිපෙන්ට් (දැන්වීම) …………………… මිලි ලීටර් 1 විස්තරය: සුදු සිට ලා කහ තෙල් අත්හිටුවීම ඇඟවුම්: ආසාදන සඳහා ප්‍රතිකාර සඳහා පුළුල් පරාසයක ග්‍රෑම්-පොසිටිව් සහ ග්‍රෑම්- negative ණ ව්යාධිජනක බැක්ටීරියා මගින්: ඇක්ටිනොබැසිලස් ඊකියුලි, ඇක්ටිනොමයිසස් බෝවිස්, ඇක්ටිනොබැසිලස් ලිග්නීරෙසි, බැසිලස් ඇන්ත්‍රසිස්, එරිසිපෙලෝට්‍රික්ස් රුසියෝපති, බෝඩෙටෙලා බ්‍රොන්කයිසෙප්ටිකා, එස්චරීචියා කෝලි, හී ... ස්පොස්ට්‍රිඩියම් විශේෂ