එන්නත් කිරීම සඳහා ඇමොක්සිලියන් සෝඩියම්

  • Amoxicillion Sodium for Injection

    එන්නත් කිරීම සඳහා ඇමොක්සිලියන් සෝඩියම්

    එන්නත් සංයුතිය සඳහා ඇමොක්සිලියන් සෝඩියම්: ග්‍රෑම් එකකට අඩංගු වේ: ඇමොක්සිසිලින් සෝඩියම් 50mg. වාහක දැන්වීම 1g. විස්තරය: ඇමොක්සිසිලින් යනු අර්ධ-සින්තටික් පුළුල් වර්ණාවලී පෙනිසිලින් වන අතර එය ග්‍රෑම්-පොසිටිව් සහ ග්‍රෑම්- negative ණ බැක්ටීරියා වලට එරෙහිව බැක්ටීරියා ක්‍රියා කරයි. බලපෑමේ පරාසයට කැම්පිලොබැක්ටර්, ක්ලෝස්ට්‍රිඩියම්, ඊ. සෛල බිත්ති සින්ත් නිෂේධනය කිරීම හේතුවෙන් බැක්ටීරියා ක්‍රියාකාරිත්වය ...