බුටෆොස්ෆාන් සහ බී 12 එන්නත්

  • Butaphosphan and B12 Injection

    බුටෆොස්ෆාන් සහ බී 12 එන්නත්

    බුටෆොස්ෆාන් සහ විටමින් බී 12 එන්නත් සංයුතිය: සෑම මිලි ලීටරයකම : බියුටාෆොස්ෆාන් අඩංගු වේ …………………………… ..… මිලිග්‍රෑම් 100 විටමින් බී 12, සයනොකොබලමින් ………………… 50μg එක්ස්පීරියන්ට් ඇඩ් …………………. …………………… මිලි ලීටර් 1 විස්තරය: බුටෆොස්ෆාන් යනු කාබනික පොස්පරස් සංයෝගයක් වන අතර එය පොස්පරස් එන්නත් කළ හැකි ප්‍රභවයක් ලෙස භාවිතා කරයි. එහි භෞතික විද්‍යාව ...