සංයුක්ත විටමින් බී එන්නත් කිරීම

  • Compound Vitamin B Injection

    සංයුක්ත විටමින් බී එන්නත් කිරීම

    සංයුක්ත විටමින් බී එන්නත් සැකසීම: සෑම මිලි ලීටරයකම අඩංගු වන්නේ: තයමින් එච්එල්සී (විටමින් බී 1) ………… 300 මිලිග්‍රෑම් රයිබොෆ්ලැවින් - 5 පොස්පේට් (විටමින් බී 2)… 500 මිලිග්‍රෑම් පිරිඩොක්සීන් එච්සීඑල් (විටමින් බී 6) ……… 1,000 මිලිග්‍රෑම් සයනොකොබලමින් (විටමින් බී 12)… 1,000 mcg d - panthenol …………………. …… 4,000 mg nicotinamide ……………………… 10,000 mg අක්මාව නිස්සාරණය ………………. ………… 100 mcg ඇඟවීම: ප්‍රතිකාර හා වැළැක්වීම සඳහා විටමින් iency නතාවයේ ...