එන්රොෆ්ලොක්සැසින් සහ බ්‍රොම්හෙක්සීන් මුඛ විසඳුම

  • Fenbendazole and Rafoxanide Oral Suspension

    ෆෙන්බෙන්ඩසෝල් සහ රෆොක්සැනයිඩ් මුඛ අත්හිටුවීම

    ගවයන්ගේ හා බැටළුවන්ගේ ආමාශ ආන්ත්රයික හා ශ්වසන පත්රිකා වල නෙමටෝඩාවන් සහ සෙස්ටෝඩ වල බෙන්සිමයිඩසෝල් වලට ගොදුරු විය හැකි පරිණත හා නොමේරූ අවධීන් සඳහා ප්රතිකාර කිරීම සඳහා මෙය පුළුල් වර්ණාවලීක්ෂක ග්රන්ථයකි. සති 8 ට වැඩි පරිණත හා නොමේරූ ෆැසියෝලා එස්පී වලට එරෙහිව රෆොක්සැනයිඩ් ක්‍රියාකාරී වේ. ගවයන් සහ බැටළුවන් හීමොන්චස් එස්.පී., ඔස්ටර්ටේජියා එස්.පී., ට්‍රයිකොස්ට්‍රොංගයිලස් එස්.පී. .