එන්රොෆ්ලොක්සැසින් මුඛ විසඳුම

  • Enrofloxacin Oral Solution

    එන්රොෆ්ලොක්සැසින් මුඛ විසඳුම

    සංයුතිය: එන්රොෆ්ලොක්සැසින් ………………………………… .100mg ද්‍රාවණ දැන්වීම ………………………………… ..1 මිලි විස්තරය: එන්රොෆ්ලොක්සැසින් අයත් වන්නේ ක්විනොලෝන් කාණ්ඩයට සහ කැම්පිලොබැක්ටර්, ඊ.කෝලි, හීමොෆිලස්, පැස්චුරෙල්ලා, සැල්මොනෙල්ලා සහ මයිකොප්ලාස්මා එස්පීපී වැනි ග්‍රෑම්- negative ණ බැක්ටීරියා වලට එරෙහිව බැක්ටීරියා නාශක ක්‍රියා කරයි. දර්ශක: කැම්පිලොබැක්ටර් වැනි එන්රොෆ්ලොක්සැසින් සංවේදී ක්ෂුද්‍ර ජීවීන් නිසා ඇතිවන ආමාශ ආන්ත්රයික, ශ්වසන සහ මුත්රා ආසාදන. කෝලි, හීමොෆිලස්, මයිකොප්ලාස්මා, පැස්චුරෙල්ලා සහ සැල්මොනෙල්ලා එස්පීපී. තුල ...