එන්නත් කිරීම සඳහා ශක්තිමත් කරන ලද ප්‍රොකේන් බෙන්සයිල්පෙනිසිලින්

  • Fortified Procaine Benzylpenicillin For Injecti

    ඉන්ජෙක්ටි සඳහා ශක්තිමත් කරන ලද ප්‍රොකේන් බෙන්සයිල්පෙනිසිලින්

    එන්නත් සංයුතිය සඳහා ශක්තිමත් කරන ලද ප්‍රොකේන් බෙන්සයිල්පෙනිසිලින්: සෑම කුප්පියකම අඩංගු වන්නේ: ප්‍රොකේන් පෙනිසිලින් බීපී ……………………… 3,000,000 iu බෙන්සයිල්පෙනිසිලින් සෝඩියම් බීපී ……………… 1,000,000 iu විස්තරය: සුදු හෝ සුදු පැහැති වඳ කුඩු. C ෂධීය ක්‍රියාකාරිත්වය පෙනිසිලින් යනු පටු වර්ණාවලී ප්‍රතිජීවකයක් වන අතර එය මූලික වශයෙන් විවිධ ග්‍රෑම්-පොසිටිව් බැක්ටීරියා සහ ග්‍රෑම්- negative ණ කොක්සි කිහිපයක් මත ක්‍රියා කරයි. ප්‍රධාන සංවේදී ...