ජෙන්ටාමයිසින් සල්ෆේට් සහ ඇනල්ජින් එන්නත් කිරීම

  • Gentamycin Sulfate Injection

    ජෙන්ටාමයිසින් සල්ෆේට් එන්නත් කිරීම

    ජෙන්ටාමයිසින් සල්ෆේට් එන්නත් සංයුතිය: මිලි ලීටරයකට අඩංගු වේ: ජෙන්ටාමයිසින් සල්ෆේට් ………. …………… මිලි ග්‍රෑම් 100 ද්‍රාවණ දැන්වීමක්… .. ……………………… 1 මිලි විස්තරය: ජෙන්ටාමිසින් ඇමයිග්ලයිෙකෝසයිඩර් කාණ්ඩයට අයත් වන අතර බැක්ටීරියා නාශක ක්‍රියා කරයි ප්‍රධාන වශයෙන් ඊ වැනි ග්‍රෑම්- negative ණ බැටරි. coli, salmonella spp., klebsiella spp., proteus spp. සහ ව්‍යාජ මොනාස් එස්පීපී. ඇඟවුම්: ජෙන්ටාමිසින් වලට ගොදුරු විය හැකි ග්‍රෑම්-පොසිටිව් සහ ග්‍රෑම්- negative ණ බැක්ටීරියා මගින් බෝවන රෝග සඳහා ප්‍රතිකාර කිරීම සඳහා: ශ්වසන පත්රික ආසාදන, ආමාශය ...