යකඩ ඩෙක්ස්ට්‍රාන් සහ බී 12 එන්නත්

  • Iron Dextran and B12 Injection

    යකඩ ඩෙක්ස්ට්‍රාන් සහ බී 12 එන්නත්

    සංයුතිය: මිලි ලීටරයකට අඩංගු වේ: යකඩ (යකඩ ඩෙක්ස්ට්‍රන් ලෙස) ……………………………………………………… 200 mg. විටමින් බී 12, ……………………………………………………………………. 200 µg. ද්‍රාවණ දැන්වීම …………………………………………………………………… 1 මිලි. විස්තරය: pig රු මස් හා පැටවුන්ගේ යකඩ iency නතාවය නිසා ඇතිවන රක්තහීනතාවයට ප්‍රතිකාර කිරීම සහ ප්‍රතිකාර කිරීම සඳහා යකඩ ඩෙක්ස්ට්‍රාන් භාවිතා කරයි. අවශ්‍ය යකඩ ප්‍රමාණය එක් මාත්‍රාවකින් ලබා දිය හැකි යකඩවල දෙමාපිය පරිපාලනයට වාසියක් ඇත. මම...