යකඩ ඩෙක්ස්ට්‍රන් එන්නත

  • Iron Dextran Injection

    යකඩ ඩෙක්ස්ට්‍රන් එන්නත

    යකඩ ඩෙක්ස්ට්‍රාන් එන්නත් සංයුතිය: මිලි ලීටරයකට අඩංගු වේ: යකඩ (යකඩ ඩෙක්ස්ට්‍රාන් ලෙස) ………. යකඩ iency නතාවයෙන් pig රු මස් හා පැටවුන්ගේ රක්තහීනතාවය ඇති විය. අවශ්‍ය යකඩ ප්‍රමාණය එක් මාත්‍රාවකින් ලබා දිය හැකි යකඩ යකඩ පාලනයේ වාසිය ඇත. දර්ශක: තරුණ pig රු මස් හා පැටවුන්ගේ යකඩ iency නතාවයෙන් රක්තහීනතාවය වැළැක්වීම සහ එහි සියලු ප්‍රතිවිපාක. මාත්‍රාව සහ පරිපාලක ...