Ivermectin Injection

  • Ivermectin Injection

    Ivermectin Injection

    Ivermectin Injection පිරිවිතර: 1%, 2%, 3.15% විස්තරය: ඊල්වෝම් kill ාතනය කිරීම සහ පාලනය කිරීම සඳහා ප්‍රතිජීවක, ක්ෂුද්‍ර ජීවීන් පරීක්ෂා කිරීම සහ කළමනාකරණය කිරීම. පශු සම්පත් හා කුකුළු මස්වල ඇති සුලු පත්රිකාවක් සහ පෙනහළු ඊල් පණුවන් පාලනය කිරීම සහ වළක්වා ගැනීම සඳහා මෙය භාවිතා කළ හැකිය. දර්ශක: ඇන්ටිපරසිටික්, ඊල්වෝම්, මයිටාවන් සහ වෙනත් පරපෝෂිතයින්ගේ රෝග වැළැක්වීමට සහ ප්‍රතිකාර කිරීමට භාවිතා කරයි. මාත්‍රාව සහ පරිපාලනය: චර්මාභ්යන්තර පරිපාලනය සඳහා. පැටවුන්, ගවයන්, එළුවන් ...