අයිවර්මෙක්ටින් මුඛ විසඳුම

  • Ivermectin Oral Solution

    අයිවර්මෙක්ටින් මුඛ විසඳුම

    සංයුතිය: මිලි ලීටරයකට අඩංගු වේ: අයිවර්මෙක්ටින් ……………………… .0.8mg ද්‍රාවක දැන්වීම් දර්ශක: ආමාශ ආන්ත්රයික, උකුණන්, පෙනහළු පණුවන්, ඔස්ට්‍රියාසිස් සහ හිස්කබල් වලට ප්‍රතිකාර කිරීම. ට්‍රයිකොස්ට්‍රොංගයිලස්, කූපෙරියා, ඔස්ටර්ටේජියා, හීමොන්චස්, නෙමටෝඩිරස්, චබර්ටියා, බුනෝසෝමම් සහ ඩික්ටියෝකොලස් එස්පීපී. පැටවුන්, බැටළුවන් සහ එළුවන් සඳහා. මාත්‍රාව සහ පරිපාලනය: පශු medic ෂධීය නිෂ්පාදනය වාචිකව ලබා දිය යුතුය ...