කනමයිසින් සල්ෆේට් එන්නත් කිරීම

  • Kanamycin Sulfate Injection

    කනමයිසින් සල්ෆේට් එන්නත් කිරීම

    සංයුතිය Kanamycin සල්ෆේට් එන්නත් කිරීම 10%, 100mg / ml විස්තරය: උග්‍ර නියුමෝනියාව, ප්ලූරිසි, පැස්චුරෙලෝසිස්, ආතරයිටිස්, පාද කුණුවීමේ ජීඑම්පී , පැස්චුරෙලෝසිස්, ආතරයිටිස්, පාද කුණුවීම, මෙට්‍රිටිස්, බුරුළු ප්‍රදාහය, සමේ රෝග, ගවයින්, igs රන්, බැටළුවන්, එළුවන්, කුකුළු පැටවුන්, පැටවුන්. මාත්‍රාව සහ පරිපාලනය: igs රන්, කුකුළු මස්: කි.ග්‍රෑම් 5 කට මිලි ලීටර් 1 ...