Meloxicam Injection

  • Meloxicam Injection

    Meloxicam Injection

    Meloxicam Injection 0.5% අන්තර්ගතය සෑම මිලි ලීටර් 1 ක්ම මෙලොක්සිම් 5 mg අඩංගු වේ. ඇඟවීම් අශ්වයන්, නොකැඩූ පැටවුන්, කිරි වැරූ පැටවුන්, ගවයන්, ine රන්, බැටළුවන්, එළුවන්, බළලුන් සහ බල්ලන් සඳහා වේදනා නාශක, ප්‍රති-නාශක සහ රූමැටික් ප්‍රති effects ල ලබා ගැනීමට මෙය භාවිතා කරයි. ගවයින් තුළ, ප්රතිජීවක ප්රතිකාර වලට අමතරව, උග්ර ශ්වසන පත්රික ආසාදන වල සායනික රෝග ලක්ෂණ අඩු කිරීමට භාවිතා කරයි. කිරි දෙන කාල පරිච්ඡේදයේ නොමැති ගවයින්ගේ පාචනය, තරුණ ගවයින් සහ සතියක් වයසැති පැටවුන් සඳහා, එය විය හැකිය ...