මල්ටිවිටමින් එන්නත් කිරීම

  • Multivitamin Injection

    මල්ටිවිටමින් එන්නත් කිරීම

    Multivitamin Injection පශු වෛද්‍ය භාවිතය සඳහා පමණක් විස්තරය: Multivitamin injection. භෞතික විද්‍යාත්මක කාර්යයන් කිහිපයක් නිසි ලෙස ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා විටමින් අත්‍යවශ්‍ය වේ. මිලි ලීටර් 100 කට සංයුතිය: විටමින් ඒ ………………… ..5,000,000iu විටමින් බී 1 ………………… .600mg විටමින් බී 2 ………………… .100mg විටමින් බී 6 ………………. …… .500mg විටමින් බී ...