2017 නොවැම්බර් 3 සිට 2017 නොවැම්බර් 8 දක්වා කාලය තුළ ජාතික ines ෂධ හා විෂ මණ්ඩලයේ (එන්එම්පීබී) පරීක්ෂකවරු