ඔක්සිටෙට්‍රාසයික්ලයින් හයිඩ්‍රොක්ලෝරයිඩ් එන්නත් කිරීම

  • Oxytetracycline Hydrochloride Injection

    ඔක්සිටෙට්‍රාසයික්ලයින් හයිඩ්‍රොක්ලෝරයිඩ් එන්නත් කිරීම

    ඔක්සිටෙට්‍රාසයික්ලයින් හයිඩ්‍රොක්ලෝරයිඩ් ඉන්ජෙක්ෂන් විස්තාරණය: 5%, 10% විස්තරය: කහ සිට ඇම්බර් ද්‍රාවණය. ඔක්සිටෙට්‍රාසයික්ලයින් යනු ග්‍රෑම්-ධනාත්මක හා ග්‍රෑම්- negative ණ ජීවීන් විශාල පිරිසකට එරෙහිව බැක්ටීරියාස්ථිතික ක්‍රියාමාර්ගයක් සහිත පුළුල් වර්ණාවලී ප්‍රතිජීවකයකි. බැක්ටීරියාස්ථිතික ආචරණය පදනම් වන්නේ බැක්ටීරියා ප්‍රෝටීන වල සංශ්ලේෂණය නිෂේධනය කිරීම මත ය. lndications: ln ඔක්සිටෙට් වලට සංවේදී වන ජීවීන් විසින් ඇති කරන හෝ ඊට සම්බන්ධ පොදු පද්ධතිමය, ශ්වසන සහ දේශීය ආසාදන රාශියකට ප්‍රතිකාර කිරීම ...