සල්ෆඩිමිඩින් සෝඩියම් එන්නත් කිරීම

  • Sulfadimidine Sodium Injection

    සල්ෆඩිමිඩින් සෝඩියම් එන්නත් කිරීම

    සල්ෆාඩිමයිඩින් සෝඩියම් ඉන්ජෙක්ෂන් සංයුතිය od සෝඩියම් සල්ෆාඩිමයිඩින් එන්නත් කිරීම 33.3% විස්තරය c කෝල්නෙබැක්ටීරියම්, ඊ.කෝලි, ෆියුසොබැක්ටීරියම් නෙකෝෆෝරම්, පැස්චුරෙස්ටෙලා, සැල්මොනෙල්ලා සහ සැල්මොනෙල්ලා වැනි ග්‍රෑම්-ධනාත්මක හා ග්‍රෑම්- negative ණ ක්ෂුද්‍ර ජීවීන්ට එරෙහිව සල්ෆාඩිමයිඩින් සාමාන්‍යයෙන් බැක්ටීරියා නාශක ලෙස ක්‍රියා කරයි. සල්ෆැඩිමයිඩින් බැක්ටීරියා පියුරීන් සංස්ලේෂණයට බලපාන අතර එහි ප්‍රති a ලයක් ලෙස අවහිරයක් සිදු වේ. දර්ශක ast ආමාශ ආන්ත්රයික, ශ්වසන සහ මුත්රා ආසාදන, බුරුළු ප්රදාහය සහ පැනරිටියම් සී ...