ටැබ්ලටය සහ බෝලස්

  • Albendazole Tablet 300mg

    ඇල්බෙන්ඩසෝල් ටැබ්ලට් 300mg

    සංයුතිය: ඇල්බෙන්ඩසෝල් …………… 300 mg එක්ස්පීරියන්ස් qs ………… 1 බෝලස්. දර්ශක: ආමාශ ආන්ත්රයික හා පු pul ් ary ුසීය ප්රබලතා, සෙස්ටෝඩෝසස්, ෆැසියෝලියාසිස් සහ ඩයික්රොකොලියෝසිස් වැළැක්වීම සහ ප්රතිකාර කිරීම. ඇල්බෙන්ඩසෝල් 300 ඩිම්බකෝෂ හා කීටයන් වේ. එය විශේෂයෙන් ශ්වසන සහ ආහාර ජීර්ණ ශක්තීන්ගේ එන්සයිස්ට් කීටයන් මත ක්‍රියාකාරී වේ. ප්‍රතිවිරෝධතා: ඇල්බෙන්ඩසෝල් හෝ ඇල්බන් 300 හි ඕනෑම සංරචක වලට අධි සංවේදී. මාත්‍රාව සහ පරිපාලනය: වාචිකව: ...