විටමින් AD3E එන්නත් කිරීම

  • Vitamin AD3E Injection

    විටමින් AD3E එන්නත් කිරීම

    විටමින් ඇඩ් 3 ඉන්ජෙක්ෂන් සංයුතිය: මිලි ලීටරයකට අඩංගු වේ: විටමින් ඒ, රෙටිනෝල් පැල්මිටේට් ………. දැන්වීම… .. 1 මිලි විස්තරය: සාමාන්‍ය වර්ධනය, සෞඛ්‍ය සම්පන්න එපිටිලියල් පටක නඩත්තු කිරීම, රාත්‍රී දර්ශනය, කලලරූපී වර්ධනය සහ ප්‍රජනනය සඳහා විටමින් ඒ අත්‍යවශ්‍ය වේ. විටමින් iency නතාවයෙන් ආහාර පරිභෝජනය අඩු වීම, වර්ධන වේගය, ශෝථය, ලැක්‍රිමේෂන්, සෙරෝෆ්තාල්මියා, රාත්‍රී අන්ධභාවය ...