විටමින් ඊ සහ සෙලේනියම් මුඛ ද්‍රාවණය

  • Vitamin E and Selenium Oral Solution

    විටමින් ඊ සහ සෙලේනියම් මුඛ ද්‍රාවණය

    සංයුතිය: විටමින් ඊ …………… 100mg සෝඩියම් සෙලේනයිට් ………… 5mg ද්‍රාවණ දැන්වීම …………. , බැටළුවන්, එළුවන්, lets රු මස් සහ කුකුළු මස්. එන්සෙෆලෝ-මැලේසියාව (පිස්සු පැටවුන්ගේ රෝගය), මාංශ පේශි ඩිස්ට්‍රොෆි (සුදු මාංශ පේශි රෝග, තද බැටළු රෝග), එක්ස්ඩේටිව් ඩයැටේෂස් (සාමාන්‍යකරණය කරන ලද ඔඩිමාටස් තත්වය), බිත්තර අභිජනන හැකියාව අඩු වීම. මාත්‍රාව සහ පරිපාලනය: බීම හරහා වාචික පරිපාලනය සඳහා ...